Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient zaškrtnutím políčka ve formuláři na webových stránkách www.hypotekaprofi.cz výslovně uděluje souhlas k tomu aby fyzickou osobou Miroslav Šimanovský se sídlem Klášterecká Jesen 10 Klášterec nad Ohří, PSČ 43151,IČ. 49881213(dále jen jako správce).Uděluje v návaznosti na příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016,o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů),a související právní úpravu a v návaznosti na uvedené tady i fyzickou osobou a společností, souhlas se zpracováním osobních údajů( včetně údajů citlivých) týkajících se osoby Klienta, respektive dalších osob, s nimiž je Klient oprávněn nakládat .Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány fyzickou osobou a společností coby správcem a Zprostředkovatelem coby správcem a zpracovatelem.

Klientem poskytnuté osobní údaje budou ze strany Zprostředkovatele a společnostmi, respektive dalších správců(subjekty, které samy nebo společně s jinými určují účely a prostředky zpracováním osobních údajů) či zpracovatelů(subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro správce)zpracovávány zejména za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i telefonicky či prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, a dále k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů Zprostředkovatele, společnosti a spolupracujících subjektů(pojištovny, bank, nebankovních poskytovatelů úvěru, atd.), a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu či účelů. Správce osobních údajů prohlašuje, že osobní údaje Klienta budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Udělený souhlas se týká všech osobních údajů(včetně údajů citlivých), které o sobě Klient Zprostředkovateli sdělí, jak rovněž údajů, které jsou obsaženy ve smlouvách, souvisejících dokumentech a v materiálech, které jsou používány k poskytnutí služeb nebo byly Klientem za tímto účelem Zprostředkovateli poskytnuty (tedy i ostatních osobních údajů poskytnutých správci za účelem plnění smluvních závazků a povinností). Mezi tyto osobní údaje patří zejména jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, adresa nemovitosti, kterou bude Klient dávat do zástavy, identifikační údaje vydané státem(například rodné číslo), případně informace o zdravotním stavu, osobní údaje o dětech nebo údaje o dříve sjednaných finančních produktech, uzavřených smlouvách a jejich plnění.

Klient poskytnutích svých osobních údajů(včetně údajů citlivých)výslovně souhlasí s tím , aby jeho osobní údaje byly správcem zpřístupněny při zachování veškerých zákonem stanovaných povinností, rovněž dalším spolupracovníkům (pojištovací zprostředkovatelé, vázaní zástupci, finanční poradci, zprostředkovatelé úvěrů, atd.), kteří zajištují zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, případně správu a kontrolu již uzavřených smluv Klienta, jednotlivým spolupracujícím subjektům( pojištovny. banky, nebankovní poskytovatele úvěrů,atd.) nebo dalším obchodním partnerům Miroslava Šimanovského. Společnost nebo fyzická osoba vždy dbá na to, aby všechny subjekty, jimž budou osobní údaje Klienta předány, dodržovaly vysoký standart jejich ochrany.

Rozsah a účel zpracování

Správce bude osobní údaje Klienta zpracovávat za účelem marketingu v rozsahu, v jakém mu je Klient poskytl osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.hypotekaprofi.cz, správce bude osobní údaje Klienta zpracovávat za účely marketingu( tj. nabízení produktů a služeb správcem) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 SB. A některých službách informačních společnosti. Správce bude dále údaje Klienta zpracovávat zejména za účelem přípravy nabídek a smluv, jejich uzavírání a plnění, a za účelem personalizovaných nabídek produktů a služeb na základě informací poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře.

Klient souhlas se zpracováním osobních údajů(včetně údajů citlivých) specifikovaný výše, poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost smlouvy, na jejímž základě jsou Klientovi poskytovány služby, či ve kterém byla realizována poslední platba na základě zmíněných smluv zprostředkovaných společností ve prospěch spolupracujících subjektů (pojištovny, banky, atd.). Pokud nedojde k uzavření dle předchozí věty či poukázaní žádné platby na základě takové smlouvy, poskytuje klient souhlas se zpracováním osobních údajů(včetně údajů citlivých) na dobu deseti let od konce roku. Ve kterém byt souhlas udělen.

Tento souhlas je Klientem poskytován zcela dobrovolně, jeho neposkytnutí není pro Klienta spojeno s žádnými nepříznivými důsledky či sankcemi. Klient je rovněž oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním jednoduchého emailu na emailovou adresu simanovsky1@seznam.cz, nebo na adresu Klášterecká Jesen 10 PSČ. 43151

V souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu má klient vedle výše uvedeného práva kdykoli tento souhlas odvolat, rovněž následující práva.

  • právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má klient právo na informaci, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace související s tímto zpracováním
  • právo na opravu, na jehož základě klient může žádat opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných společností či Zprostředkovatelem,
  • právo na výmaz(právo být zapomenut) na jehož základě může být klient za splnění podmínek žádat výmaz jakéhokoliv či všech osobních údajů o něm zpracovávaných.
  • právo na omezení zpracovaní, na jehož základě klient může za splnění podmínek žádat omezení zpracovaní svých osobních údajů.
  • právo na přenositelnost údajů, na jehož základě může klient získat osobní údaje, které o něm společnost nebo Zprostředkovatel zpracovává.
  • právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování.

Klient je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,17000 Praha 7, který je dle příslušné právní úpravy ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů rovněž dostupné na internetových stránkách společnosti na adresa www.hypotekaprofi.cz. Klient souhlasí s výše uvedeným výslovně prohlašuje, že správci poskytnul pro účely poskytnutí jejích služeb.